Hmong Family Education Videos

Yog ib yam ntxhov siab thiab nyuaj siab heev thaum koj nkag siab tias tus neeg koj hlub txoj sia yuav nyob tsis ntev. Peb muaj ib tshooj nam tham txog kev pab rau tib neeg ua muaj tus mob khos tsis tau lawm thaum lawv lub neej yuav xaus. Dr. Baker thiab Dr. Downey tham txog Hospice yog dab tsis thiab txog tej yam tus neeg muaj mob ntsib thiab tej yam yuav tshwv siv rau tus neeg mob thaum lub neej yuav xaus. Nyem cos lus sab hauv saib cov nam. 

Our Lady of Peace leem cai raws li Centers for Disease Control thiab Minnesota Department of Health txog tus kab mob 19 thiab txoj cai nrog rau tej yam thiv thaiv kab mob thiab txoj cai thiv thaiv tej kab mob kom cov neeg muaj mob, neeg ua hauj lawm, thiab qhua txhob qi tau. Ib cos duab ua nej pom yog thaum tsis tau muaj tus kab mob 19 thiab tsis sawv cev nrog peb lub koom haum txoj cai. 

Understanding what your loved one is going through at the end of life is frustrating and complicated. We have made a series of short Hmong Family Education videos discussing a variety of topics of end-of-life care. Hear from medical experts Dr. Baker and Dr. Downey explain the role of hospice and what your loved one is experiencing. Click on the underlined word to see the video.

Our Lady of Peace adheres to the Centers for Disease Control and Minnesota Department of Health on all COVID 19 guidelines including personal protective equipment and other infection control guidelines to ensure patient, staff, and visitor safety. Some of the images in the following videos are from pre-covid and do not represent our current protocol.